/
Personvernerklæring

Personvernerklæring

 

Kontaktinformasjon til Lofoten Industri AS

Lofoten Industri AS  er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:

 

Lofoten Industri AS

Pb. 150, Vorsetøyveien 18

8301 Svolvær, Norge

Organisasjonsnummer: 919 147 857

E-post adresse: post@lias.no

Telefon 760 68 500

 

 

Om personvernerklæringen

Personvernerklæringen er opprettet for å synliggjøre på en enkel og oversiktlig måte at LIAS behandler personopplysninger og sensitiv informasjon som databehandler og som behandlingsansvarlig.

Som databehandler på vegne av NAV og andre innsøkere som er behandlingsansvarlig for opplysninger om deltakere innsøkt til tiltak eller kurs hos LIAS.

Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for opplysningene og alle henvendelser om innsyn, retting og sletting skal gjøres til innsøker. For personopplysninger om ansatte og kunder hos LIAS er LIAS behandlingsansvarlig.

LIAS tar ansvaret for at personopplysninger og sensitiv informasjon ikke deles med andre enn de som trenger informasjonen i tjenestelig sammenheng. LIAS har en personvernrådgiver som sammen med ledelsen i LIAS ivaretar at sikring av personopplysningene og sensitiv informasjon er ihht. lovgivningen. LIAS har et «Personverndokument for LIAS» som overordnet beskriver hvordan LIAS ivaretar sikring av personvernet.

 

Tiltaks- og kursdeltaker

Personopplysninger om deg som er med på å identifisere deg som person brukes for at LIAS skal være sikker på at du er den rette personen som er innsøkt til oss fra behandlingsansvarlig.

Som deltaker på et av våre tiltak/kurs er det mulig at LIAS får overlevert sensitiv informasjon om deg og din helsesituasjon. Disse opplysningene blir behandlet av LIAS ihht regelverket om personvern. Det betyr at LIAS har systemer som sikrer at opplysningene er sikkert oppbevart i vårt datasystem hvor kun de som strengt tatt trenger å se informasjonen har tilgang til den.

Gjennom samtale med deg vil vi verifisere opplysningene vi har mottatt slik at vi kan være sikker på at disse stemmer. Hvis opplysningene om deg ikke stemmer vil LIAS sende melding til behandlingsansvarlig med anmodning om at dette blir rettet.

I noen tilfeller er det behov for å dele opplysninger om deg med andre enn behandlingsansvarlig. Dette kan være en praksisplass eller lignende. Du vil være nødt til å gi skriftlig samtykke til at opplysningene om deg deles videre.

Når din deltakelse hos LIAS er over, vil personopplysningene og sensitiv informasjon om deg bli slettet i løpet av de neste 12 ukene, som er i tråd med retningslinjene for oppbevaring av personopplysninger.

Noen data om din deltakelse hos LIAS blir bevart for statistiske formål. Disse opplysningene er pseudonymisert og anonymisert, slik at det i ettertid ikke kan knyttes mot deg som person. I noen tilfeller blir en tiltaks-/kursdeltaker ansatt hos LIAS. Det vil i slike tilfeller bli vurdert om det er formålstjenlig at opplysninger om deg som tiltaks-/kursdeltaker blir bevart så lenge du er ansatt hos LIAS. Det vil bli laget en samtykkeerklæring som sikrer at du har godkjent at opplysningene blir lagret.

 

Ansatte

Ansatte i LIAS samtykker ved ansettelsen til at LIAS kan behandle og lagre personopplysninger ihht. gjeldende lover og regler.

 

Kunder

Når en person, firma eller lignende oppretter et kundeforhold (kontantsalg over disk er ikke å regne som registrerbart kundeforhold) hos LIAS samtykker de samtidig i at LIAS kan lagre kontaktinformasjon om kunden og kontaktpersoner hos kunden for å kunne ivareta LIAS sine interesser i varen som skal leveres.

Opplysningene om kunden og kundekontakten brukes kun for å sikre at kunden får den rette varen og at LIAS får oppgjør for oppdraget. Opplysningene om kundeforholdet er et forhold mellom kunden og LIAS og LIAS deler ikke opplysningene med andre enn det som LIAS er pålagt gjennom lovgivningen.

 

Personvernregler

LIAS har hjemmel i Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) GDPR for å kunne behandle personopplysninger og sensitiv informasjon om deg. For å etterkomme kravene til behandling av personopplysninger og sensitiv informasjon har LIAS opprettet en egen «Kvalitetssikring av personvern og informasjonssikkerhet».