/
/
Ekspertbistand

Ekspertbistand

Virksomheter som har utfordringer med langvarig eller gjentakende sykefravær, og har gjennomført bedriftsinterne tiltak uten å lykkes, kan søke om tilskudd til ekspertbistand.

Sykefravær er både ressurs- og kostnadskrevende, ta kontakt på telefon 76 06 85 00 så hjelper vi dere med å søke NAV om tilskudd til ekspertbistand og etablere kontakt med offentlig godkjent ekspertise.

NAV dekker utgiften

Tilskudd til ekspertbistand er en del av IA-avtalen, og skal støtte opp under arbeidet med å forebygge og redusere sykefraværet på arbeidsplassen.

Tilskuddet er ment å støtte arbeidsgiver i anskaffelsen av en ekspert som skal forsøke å løse problemer som fører til sykefravær for en ansatt.

Arbeidsgiveren betaler for ekspertbistanden, og krever refusjon av utgiftene fra NAV. Tilskuddet dekker ekspertens dokumenterte timespris, reiseutgifter, forberedelser og rapportering med opp til Kr. 20 000,-.

Hvem kan få ekspertbistand?

Alle virksomheter som har utfordringer med langvarig eller gjentagende sykefravær, og som har gjennomført bedriftsinterne tiltak uten hell, kan søke NAV om tilskudd til ekspertbistand. Arbeidstakeren, arbeidsgiveren og NAV skal være enige om at ekspertbistand er et hensiktsmessig tiltak.

Tilbudet erstatter ikke arbeidsgivers tilretteleggingsplikt ved sykefravær, men er et alternativ dersom arbeidsgiver og arbeidstaker ikke kommer frem til en felles løsning slik at den sykmeldte kan returnere til arbeidet.

Hva er ekspertbistand?

Ekspertbistand er hovedsaklig basert på råd og veiledning. Tjenesten er en prosess for å oppnå nødvendig kjennskap til den aktuelle situasjonen. Ekspertens relasjon til både arbeidsgiver og arbeidstaker skal bidra til å finne gode løsninger for begge parter.

Innholdet i ekspertbistanden er ikke begrenset til, men kan være:

Kartlegging

Kartlegge muligheter og begrensninger knyttet til arbeidsforholdet

Arbeidsplassvurdering

Fysisk-, ergonomisk-, psykososial- og/eller organisatorisk vurdering

Konflikthåndtering

Bistå i saker hvor det kan ligge konflikt eller opplevelse av konflikt til grunn. Gjennomføre faktaundersøkelser med forslag til tiltak

Bistand

Hjelpe arbeidstaker og arbeidsgiver med å se nye muligheter. Dette kan innebære karriereveiledning, eller bistand til å se muligheter hos andre arbeidsgivere

Hvem kan levere ekspertbistand?

Virksomheter eller personer med offentlig godkjent utdanning eller autorisasjon innen sitt område, samt kompetanse på det området det søkes bistand til, kan levere ekspertbistand.