/
Anbud og utvikling

Anbud & utvikling

LIAS Anbud & utvikling er tiltaksarrangør for arbeidsrettet rehabilitering – ARR og AMO – Norsk og arbeidspraksis. Vi har samarbeidsavtale med HELT MED som jobber aktivt med arbeidsinkludering av personer med de største bistandsbehov.

LIAS Anbud & utvikling jobber med utvikling av nye tjenester og satsingsområder innen samfunn, helse og arbeid. 

I samarbeid med LIAS Kompetanse AS prøver vi ut metoder, verktøy og virkemidler som skal bidra til å hjelpe arbeidssøkere inn i ordinært, lønnet arbeid.

Vi bistår arbeidsgivere med oppfølging av langtidssykefravær, tilrettelegging på arbeidsplassen og rekruttering av nyansatte. 

Ekspertbistand

Virksomheter som sliter med langvarig eller gjentagende sykefravær, og har gjennomført bedriftsinterne tiltak uten hell, kan søke om tilskudd til ekspertbistand.

AMO - Arbeidsmarkedsopplæring

AMO-kurs arrangeres etter anbud fra NAV og oversikt over kommende kurs finner man på nav.no eller ved å ta kontakt med lokalt NAV-kontor. Innsøking foregår i samarbeid mellom lokalt NAV-kontor og deltaker. Innholdet i AMO-kursene varierer, og skreddersys ut fra behovene i deltakergruppene. Hvis gruppen for eksempel består av fremmedspråklige, vil en stor del av kurset bestå av norsk-opplæring og da spesifikt rettet mot arbeidslivet.

ARR - Arbeidsrettet rehabilitering

Arbeidsrettet rehabilitering er et tiltak for sykmeldte eller andre som har nedsatt arbeidsevne og som ønsker å delta i arbeidslivet.

 

Varighet: 4 uker, med mulighet til forlengelse – til sammen inntil 12 uker. 

Innsøking: Innsøking skjer via lokalt NAV-kontor.

Målgruppe: Sykmeldte og/eller personer med nedsatt arbeidsevne 

Mål og innhold:

Arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes arbeidsevne og bidra til mestring av helserelaterte og sosiale problemer som hindrer deltakelse i arbeidslivet. Målet med tiltaket er at deltaker skal komme i- eller forbli i arbeid.

Vi har arbeidsfokus fra første dag og vektlegger muligheter fremfor hindringer. Målet med tiltaket er at du skal komme i arbeid, øke din arbeidsdeltakelse og forbli stabilt i arbeid over tid.
 
Tilbudet skal bistå deg i å finne strategier for å fungere i arbeidslivet til tross for sykdom og/eller skade. Som deltaker i tiltaket vil du være aktivt involvert i å utarbeide en skreddersydd aktivitetsplan for tiltaksperioden sammen med din veileder.

 

AKTUELLE AKTIVITETER I TILTAKET KAN VÆRE:

 

 • Individuelle veiledningssamtaler m/kartlegging av dine ressurser og behov
 • Karriereveiledning og hjelp til å se dine muligheter hos egen arbeidsgiver og/eller på arbeidsmarkedet. Bruk av profil- og samtaleverktøyet InFlow24
 • Jobbsøkerkurs
 • Arbeidsplassvurdering med forslag til tiltak/tilrettelegging
 • Arbeid hos egen arbeidsgiver med oppfølging
 • Arbeidsutprøving i annen ordinær bedrift 
 • Strukturert individuell arbeidsevnevurdering (SIA)
 

Opptrening etter sykdom og/eller skade er sentralt i tiltaket. Dette kan være:

 • Konsultasjon hos fysioterapeut eller psykomotorisk fysioterapeut
 • Treningsveiledning/ utarbeidelse av individuelt tilpasset treningsprogram
 • Konsultasjon hos lege, samt livsstils- og kostholdsveiledning
 
 
 

Helt med

Stiftelsen HELT MED skal bidra til mangfold og inkludering ved at det opprettes arbeidsplasser for mennesker med utviklingshemming. Videre skal HELT MED bidra til at målgruppen får bistand til å bli rekruttert inn i disse jobbene og får tilstrekkelig oppfølging og opplæring, slik at arbeidsforholdene blir mest mulig vellykkede.

 Målgruppe: 

Hovedmålgruppen er personer med utviklingshemming som mottar uføretrygd. Det er også åpnet opp for personer med utviklingsforstyrrelser og lærevansker og som ikke er utviklingshemmede.

HELT MED-ordningen:

 • HELT MED gjennomfører rekrutteringsprosessen, bistår med oppfølging og betaler lønn til arbeidstaker i fire ukers arbeidspraksis.
 • Er dere fornøyd med oppfølgingen og innsatsen fra arbeidstaker, ansetter dere personen. Det skrives normal arbeidskontrakt med arbeidstaker, med unntak av spesielle lønnsbetingelser.
 • Dere betaler kun 20 % av sammenlignbar tariff for arbeidsområdet, noe som typisk tilsvarer 30-35 kroner pr time. For arbeidstaker kommer dette i tillegg til inntektssikring gjennom uføretrygd. Lave lønnskostnader for bedriftene kompenserer for redusert arbeidsevne (det er en grunn til at de har uføretrygd) og litt mer oppfølging fra deres side enn dere har med andre arbeidstakere.
 • Vi sikrer at arbeidstaker og arbeidsgiver får ekstern oppfølging fra veileder hos LIAS Kompetanse gjennom hele ansettelsesforholdet.
 
 

Lønnsvilkår og arbeidsoppgaver:

Arbeidstakere fra HELT MED skal aldri erstatte annen, ordinær arbeidskraft. En forutsetning for å kunne gi så lav lønn som ca. 30-35 kroner timen er at de ikke erstatter grunnbemanning, men brukes som supplement for å gi økt service og produksjon utover det som som hos dere regnes som normalt. Det kan også omfatte nyttige og viktige arbeidsoppgaver som dere i praksis ikke ville ansatt noen andre for å gjøre. Det finnes som oftest mange slike arbeidsoppgaver i bedriftene.

 

Våre team

LIAS Anbud & utvikling team Svolvær

Vorsetøyveien 18, 8300 Svolvær

Tlf: 76 06 85 00

Avd. leder: Edel-Annie Høgsten Knutzen
Tlf: 76 06 85 00
Send e-post

LIAS Anbud & utvikling team Leknes

Lekneskroken 7, 8370 Leknes

Tlf: 76 06 85 00

Teamleder: Bengt Klevstad
Tlf: 76 06 85 00
Send e-post

Oss i Anbud & utvikling

Ansatt
processed-21b07f6b-3d9b-4c5b-9610-3110a3daf531_mwBUYHLf
IMG_0217_2
20231010_104056
Beate Bertheussen _BW